MU Origin là game khá hay của Hàn Quốc và được rất nhiều người yêu thích, xoay quay đó cũng có khá nhiều các câu hỏi về vấn đề săn Boss như thời gian xuất hiện Boss trong game MU Origin hay lực chiến bao nhiêu mới phù hợp để có thể săn những Boss đó hay có thể săn chúng ở đâu. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể từ A đến Z nhé !!! Đây là những kiến thức hữu ích giúp bạn chơi game MU Origin hiệu quả hơn rất nhiều.
thời gian xuất hiện boss Mu Origin
Thời gian xuất hiện boss Mu Origin
BOSS Cốt Tinh Vương
 1. Lực chiến phù hợp: 2000
 2. Thời gian xuất hiện BOSS Cốt Tinh Vương: 9h00, 15h00, 18h00, 20h00, 23h00
 3. Vị trí: Lorencia
 4. Vật phẩm có thể thu được: 1 cấp lục phẩm trang bị, 1 cấp lam phẩm trang bị, 1 cấp tử phẩm trang bị, ngọc chúc phúc, ngọc tâm linh, ngọc sinh mệnh, ngọc sáng tạo, ngọc hỗn nguyên


BOSS Yakun Pháp Vương
 1. Lực chiến phù hợp: 7200
 2. Thời gian xuất hiện boss Yakun Pháp Vương: 10h00, 16h00, 19h00, 21h00, 22h00
 3. Vị trí: Noria
 4. Vật phẩm có thể thu được: 2 cấp lục phẩm trang bị, 2 cấp lam phẩm trang bị, 2 cấp tử phẩm trang bị, ngọc chúc phúc, ngọc tâm linh, ngọc sinh mệnh, ngọc sáng tạo, ngọc hỗn nguyên
BOSS Nữ Hoàng Băng


 1. Lực chiến phù hợp: 22000
 2. Thời gian xuất hiện BOSS Nữ Hoàng Băng: 11h00, 14h00, 15h00, 20h30, 22h30
 3. Vị trí: Davias
 4. Vật phẩm có thể thu được: 2 cấp lục phẩm trang bị, 2 cấp lam phẩm trang bị, 2 cấp tử phẩm trang bị, ngọc chúc phúc, ngọc tâm linh, ngọc sinh mệnh, ngọc sáng tạo, ngọc hỗn nguyên

BOSS Quỷ Gorgon
 1. Lực chiến phù hợp: 36000
 2. Thời gian xuất hiện BOSS Quỷ Gorgon: 9h00, 15h00, 20h00, 23h00
 3. Vị trí: Dungeon
 4.  Vật phẩm có thể thu được: 3 cấp lục phẩm trang bị, 3 cấp lam phẩm trang bị, 3 cấp tử phẩm trang bị, ngọc chúc phúc, ngọc tâm linh, ngọc sinh mệnh, ngọc sáng tạo, ngọc hỗn nguyên


BOSS Quỷ Vương Balrog

 1. Lực chiến phù hợp: 49000
 2. Thời gian xuất hiện BOSS Quỷ Vương Balrog: 10h00, 16h00, 19h00, 21h00, 22h00
 3. Vị trí: Lost Tower
 4. Vật phẩm có thể thu được: 3 cấp lục phẩm trang bị, 3 cấp lam phẩm trang bị, 3 cấp tử phẩm trang bị, ngọc chúc phúc, ngọc tâm linh, ngọc sinh mệnh, ngọc sáng tạo, ngọc hỗn nguyên


BOSS Quỷ Biển Hydra
 1. Lực chiến phù hợp: 130000
 2. Thời gian xuất hiện BOSS Quỷ Biển Hydra: 11h00, 14h00, 17h00, 20h30, 22h30
 3. Vị trí: Atlans
 4. Vật phẩm có thể thu được: 4 cấp lục phẩm trang bị, 4 cấp lam phẩm trang bị, 4 cấp tử phẩm trang bị, ngọc chúc phúc, ngọc tâm linh, ngọc sinh mệnh, ngọc sáng tạo, ngọc hỗn nguyên


BOSS Quỷ Vương Zaikan

 1. Lực chiến phù hợp: 230000
 2. Thời gian xuất hiện BOSS Quỷ Vương Zaikan: 9h00, 15h00, 18h00, 20h00, 22h00
 3. Vị trí: Tarkan
 4. Vật phẩm có thể thu được: 5 cấp lục phẩm trang bị, 5 cấp lam phẩm trang bị, 5 cấp tử phẩm trang bị, ngọc chúc phúc, ngọc tâm linh, ngọc sinh mệnh, ngọc sáng tạo, ngọc hỗn nguyên


BOSS Thiên Ma Phoenix

 1. Lực chiến phù hợp: 390000
 2. Thời gian xuất hiện BOSS Thiên Ma Phoenix: 10h00, 16h00, 19h00, 21h00, 22h00
 3. Vị trí: Icarus
 4. Vật phẩm có thể thu được: 6 cấp lục phẩm trang bị, 6 cấp lam phẩm trang bị, 6 cấp tử phẩm trang bị, ngọc chúc phúc, ngọc tâm linh, ngọc sinh mệnh, ngọc sáng tạo, ngọc hỗn nguyên


BOSS Thuật Sư Rừng Sâu
 1. Lực chiến phù hợp: 680000
 2. Thời gian xuất hiện BOSS Thuật Sư Rừng Sâu: 11h00, 14h00, 17h00, 20h30, 22h30
 3. Vị trí: Aida
 4. Vật phẩm có thể thu được: 7 cấp lục phẩm trang bị, 7 cấp lam phẩm trang bị, 7 cấp tử phẩm trang bị, ngọc chúc phúc, ngọc tâm linh, ngọc sinh mệnh, ngọc sáng tạo, ngọc hỗn nguyên


BOSS Người Sáng Lập

 1. Lực chiến phù hợp: 1090000
 2. Thời gian xuất hiện BOSS Người Sáng Lập: 9h00, 15h00, 18h00, 20h00, 23h00
 3. Vị trí: Kanturu Ruins
 4. Vật phẩm có thể thu được: 8 cấp lục phẩm trang bị, 8 cấp lam phẩm trang bị, 8 cấp tử phẩm trang bị, ngọc chúc phúc, ngọc tâm linh, ngọc sinh mệnh, ngọc sáng tạo, ngọc hỗn nguyên


BOSS Thù Hận Quỷ

 1. Lực chiến phù hợp: 1650000
 2. Thời gian xuất hiện BOSS Thù Hận Quỷ: 9h00, 15h00, 18h00, 20h00, 23h00
 3. Vị trí: Kanturu Relic
 4. Vật phẩm có thể thu được: 9 cấp lục phẩm trang bị, 9 cấp lam phẩm trang bị, 9 cấp tử phẩm trang bị, ngọc chúc phúc, ngọc tâm linh, ngọc sinh mệnh, ngọc sáng tạo, ngọc hỗn nguyên ​